د پـشـتـو شعرونه
 
2
 

عنوان شعر
سراینده

ارواښاد امير حمزه شينواری

ارواښاد ملنګ جان


ارواښاد خاطر اپريدي

ارواښاد غني خان

ارواښاد استاد ګل پاچا (الفت) رح