فال حافظ
 
خـوانـنـدۀ گــرامـی بـرای گــرفتن فــال، ابـتـدا نـیـت کـرده و چـشمـان خـود را بـبـنـدیـد سـپـس انـگـشـت اشـارۀ خـود را بــر روی هــر نــقـطـۀ دلــخـواه از جــدول بــگذاریــد ســپـس عــدد مـورد نـظـر را بــخـوانـیـد و بــه غــزل مــربــوط رجــوع کــرده و فــال خــود را بـا هـمان شـماره در زیر غــزل بخوانید
 

102

2
 
Best View : 1024 X 768

© Parwak Site